De website wordt u aangeboden door Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

 1. Onze website bestaat uit 2 delen: een algemene website met informatie over de praktijk, het gedeelte van de website waar u zich nu bevindt. En een tweede, extra beveiligde omgeving, het patiëntenportaal, waarvoor u zich eerst moet registreren om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, zoals online herhaalrecepten bestellen en e-consulten.
 2. Gegevens van gebruikers van het algemene deel van de website (waarvoor u niet hoeft in te loggen), zoals de pagina’s die bezocht worden en het soort apparaat waarmee dit wordt gedaan (zogenaamde tracking-cookies), kunnen, enkel volledig geanonimiseerd, worden gedeeld met derde informatieverwerkers. Dit gebeurt met oog op het verbeteren van onze online informatievoorziening. Deze gegevens worden hooguit 26 maanden opgeslagen.
 3. De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel.
 4. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, door Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen in het patiëntenportaal en de aangeboden diensten volledig gebruiken. Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 5. Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
 6. Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
 7. Via het patiëntenportaal kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

 1. Het is verboden de website en/of het patiëntenportaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
 2. Indien Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel zonder waarschuwing ingrijpen. 
 3. Indien naar het oordeel van Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 4. Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 5. Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel onderhoudt de website en het patiëntenportaal actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
 2. Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel mag van tijd tot tijd de website en het patiëntenportaal en de functionaliteiten op de website en het patiëntenportaal aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

 1. Zodra u een account aanmaakt in het patiëntenportaal gaat u een overeenkomst met huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten binnen het patiëntenportaal te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel.
 3. Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 1. Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeelf mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 2. Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel gevestigd is.
 3. Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel is daarop de Richtlijn online arts- patiënt contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
 4. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website en/of het patiëntenportaal of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 6. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Huisartsenpraktijk Gijsbers & Rondeel schriftelijk zijn aanvaard.
 7. Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.